HIWIN TECHNOLOGIES

“A Participant in Improving Quality of Human Life”

HIWIN คือการรวมเอาความหมายของคำว่า Hi – tech เข้ากับ WINNER ซึ่งมีความหมายว่า

“คุณเป็นผู้ชนะด้านเทคโนโลยีไฮเทคกับเรา”

เมื่อคุณรวมผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับการใช้งานของคุณ, คุณจะตระหนักถึงคุณค่าที่แน่วแน่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชั้นนำที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริษัท Hiwin นอกจากนี้, บริษัทยังมีความภาคภูมิใจในอุตสาหกรรมของตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลักการของการให้บริการลูกค้าด้วยคุณค่าที่สูงขึ้นผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลกเป็นรากฐานที่สนับสนุนแผนงานของ Hiwin ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฮเทค HIWIN ได้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสิทธิบัตรจดทะเบียนในกว่า 34 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอื่น ๆ