เกี่ยวกับ CCH

CCH: The Guardian of Health

Changhua Christian Hospital (CCH) เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญหลักต่อค่านิยมในเรื่องความรักของพระเจ้าและตัวโรงพยาบาลเองเป็นระบบการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันโดยมีจำนวนเตียงมากกว่า 3,500 เตียงและพนักงานมากกว่า 8,000 คนใน 10 สาขาและโรงพยาบาลเครือข่ายซึ่งทำงานร่วมกัน CCH ได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เช่น JCIA, CCPC, TUV, CAP, AAHRPP, FURCAP, SNQ เป็นต้น นอกจากนี้ CCH ยังได้ก่อตั้งโรงพยาบาลอัจฉริยะและโรงพยาบาลสีเขียวแห่งแรกในเอเชียซึ่งได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลแบบดั้งเดิมและให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหนือกว่า

โรงพยาบาลคริสเตียนฉางชาได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010 โดย CCH ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊คจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล CCH จะสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพแบบสมาร์ทของผู้ป่วย ดังนั้น, CCH ได้มีโอกาสในการจัดการประชุม “สมาร์ทเฮลธ์แคร์ไต้หวัน-ประเทศไทย 2018 ” โดยมีหัวข้อหลักคือ “Smart Healthcare in New Era-Innovation and Challenge: การดูแลสุขภาพอัจฉริยะในยุคใหม่ – นวัตกรรมและความท้าทาย” เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโอกาสใหม่ ๆ ระหว่างโรงพยาบาลในไต้หวันและไทย, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเวชปฏิบัติ, ภาคเอกชนและภาครัฐในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ผลที่คาดว่าจะได้จากการประชุมไม่เพียง แต่เป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั้งในไต้หวันและประเทศไทย